Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou CODEA s.r.o., Lanškrounská 1612/2, 060 01 Kežmarok podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť CODEA s.r.o., Lanškrounská 1612/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 839 086 zapísaná na Okresnom súde Prešov, odd. Sro, vl.č.19159/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese CODEA s.r.o., Lanškrounská 1612/2, 060 01 Kežmarok alebo elektronicky na adrese zodpovedna.osoba.gdpr@codea.eu

Zhromažďujeme len nevyhnutné informácie na vybavenie Vašich požiadaviek a dopytov podľa typu služieb, ktoré od nás využívate.


Secure Socket Layer

Náš web vysivanie-poprad.sk ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb. Vaše osobné údaje sú prenášané bezpečným spôsobom prostredníctvom šifrovania. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer).

Webhosting je prevádzkovaný spoločnosťou WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava.


Sledovanie navštívených stránok

Služby Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu využíváme za účelom spracúvania štatistických údajov ohľadom webovej stránky vysivanie-poprad.sk.


Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah šitý na mieru. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Naša stránka zaznamenáva vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tohto webu a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate.

Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google, Adler a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.


Log súbory

Pri každom vstupe na internetovú stránku vysivanie-poprad.sk budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom uložené v v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, môžu obsahovať predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).

Nesúhlas s použitím údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna.

Údaje budú vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň:

  • právo na prístup k vašim osobným údajom,
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
  • právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu,
  • právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Služby poskytované v rámci vysivanie-poprad.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

Textil bez potlače

Sami ešte neviete, aký textil potrebujete? Veľmi radi Vám s výberom poradíme. Alebo už predstavu máte? Potom neváhajte nahliadnuť do nášho základného online katalógu reklamného textilu.

textilbezpotlace.sk

Kde nás nájdete

CODEA s.r.o.
Hodžova 3292/3
058 01 Poprad-Sklady
Slovensko

Internetová stránka vysivanie-poprad.sk používa súbory cookies na analýzu návštevnosti. Viac informácií o ochrane osobných údajov.